رفاقت،عشق،کیمیایی/ضیافت

دقیقا همین الان که من مست می ناب الهی هستم شبکه چهار ضیافت را پخش میکند...پر از دیالوگ های ناب و غیرت مدارانه.پر از عشق پر از بغض در گلو پر از مردانگی....روز گاری که بنز ابهت داشت روزگاری که سیبیل حرمت داشت روزگاری که رفاقت معنی داشت...

غمگین میشوم هر بار میبینمش هر بار غبطه میخورم به این رفاقت که هیچوقت برای من پیش نیامد ...

عجب دنیای نامردی تنها کشی شده ...

خسته ام ...خیلی خسته ام...

حسن جوهر چی را که میبینم غم توی دلم تلنبار میشود...

چقدر غریب و تنهاییم ما ادم ها ...ما معمولی ها ...ما عاشق ها


منبع این نوشته : منبع
داشت روزگاری